Όμιλος Μαθηματικών 2014-2015

Όμιλος Μαθηματικών 2013-2014

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2013 21:43

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Εισαγωγή

O όμιλος Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2013-14 θα έχει ως βασικό άξονα τη σχέση Μαθηματικών με την αειφόρο ανάπτυξη. Ακολουθώντας τις οδηγίες της έρευνας γύρω από τη Διδακτική Μαθηματικών, όπως και τις απαιτήσεις του Σχολικού Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών και των άλλων γνωστικών αντικειμένων δίνεται έμφαση στις επτά διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης: i) μαθηματική διάσταση, ii) γλωσσική διάσταση, iii) μαθηματική δομή, ix) εφαρμοσιμότητα και πρακτική χρήση, x) δυναμική διάσταση, xi) μεθοδολογική διάσταση, και xii) διάσταση στάσης των παιδιών απέναντι στα Μαθηματικά. Οι μαθητές θα γνωρίσουν πώς χρησιμοποιούνται ποσότητες και σχήματα ώστε να συγκρίνουν, να προγραμματίσουν, να σχεδιάσουν πάνω σε θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, τον τόπο μας και τον πολιτισμό, όπως αυτά τον βιώνουν. Αυτά θα γίνουν μέσα από τις ευρείες ενότητες που θα αναπτυχθούν:


•    Μαθηματικά και καθημερινή ζωή.
•    Μαθηματικά και Νέες τεχνολογίες.
•    Μαθηματικά και Οικονομία.
•    Μαθηματικά, Περιβάλλον και Φυσικές Επιστήμες.
•    Μαθηματικά και Εικαστικά.


Επιχειρείται μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει συνέχεια με την προηγούμενη χρονιά. Οι δραστηριότητες θα είναι παρόμοιες με της προηγούμενης χρονιάς, σε μεγαλύτερο βάθος και με διαφορετική προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν νέοι μαθητές του ομίλου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και οι παλαιότεροι να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν καινούριες δεξιότητες. 
Απώτερος σκοπός του Ομίλου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές πρώτον απέναντι σε προσωπικά θέματα που τους απασχολούν και δεύτερον απέναντι σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και να δουν πώς οι γνώσεις που αποκτούν οι δεξιότητες που αναπτύσσουν μέσα από το μάθημα των Μαθηματικών,  τους βοηθούν να τα κατανοήσουν καλύτερα και να δώσουν λύσεις.
Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν θα περιλαμβάνουν και μελέτη προβλημάτων, θεμάτων και ερωτήσεων όπως σπαζοκεφαλιές, θέματα που έχουν πέσει σε διαγωνισμούς μαθηματικών, που συσχετίζονται βέβαια με την εκάστοτε, υπό επεξεργασία ενότητα.
Οι μαθητές θα έχουν πάντα ένα φάκελο εργασιών, τύπου porftolio, όπου θα φυλάσσουν φωτοτυπίες σημειώσεις ή οποιεσδήποτε εργασίες κάνουν στα πλαίσια του ομίλου. Παράλληλα, η οργάνωση των δραστηριοτήτων, γίνεται σε συντονισμό άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων σε άλλους ομίλους ώστε να εξασφαλιστεί η σχετική συνεργασία.
Τα παραδοτέα υλικά θα είναι στοιχεία από εργασίες μαθητών ή μαθητριών, υλικό τόσο έντυπο όσο και εποπτικό από τις δράσεις και τη δουλειά που έχει γίνει στους ομίλους καθώς και στοιχεία από εισηγήσεις ή παρουσιάσεις που θα πιστοποιούν τη δουλειά των ομίλων.

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθηματικά και καθημερινή ζωή
13 εβδομάδες (Οκτώβριος – Δεκέμβριος)

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη σημασία της ποσοτικοποίησης εννοιών της καθημερινής ζωής, της επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνίας –παρουσίασής τους. Στα πλαίσια της ενότητας αυτής οι μαθητές θα γνωρίσουν τη διαδικασία της ερευνητικής – επιστημονικής δουλειάς. Συγκεκριμένα τα παιδιά θα πραγματοποιήσουν μια έρευνα για «το προφίλ του μαθητή».

Εβδομάδα     Θέμα     Στόχοι-Έννοιες    Υλικά
1    1η εβδομάδα    Γνωριμία με τα Μαθηματικά στην καθημερινή μας ζωή    Ποσότητες, Μονάδες μέτρησης    Κείμενα, Η/Υ
2    2η εβδομάδα:    Χρόνος, να φτιάξουμε ένα χρονοδιάγραμμα    Χρόνος, οργάνωση χρόνου
Κείμενα, Η/Υ
3    3η-4η εβδομάδα    Το προφίλ του μαθητή: γνωριμία με την έρευνα    Έννοιες όπως το σύνολο και ο μέσος όρος, έρευνα    Κείμενα, Η/Υ
4    5η-6η εβδομάδα    Το προφίλ του μαθητή: ορισμός παραμέτρων    Χαρακτηριστικά, ποσοτικοποίηση    Κείμενα, Η/Υ
5    7η-8η εβδομάδα    Το προφίλ του μαθητή: σύνταξη του ερωτηματολογίου    Ερωτήσεις κλειστές, ανοιχτές    Κείμενα, Η/Υ
6    9η-10η εβδομάδα    Το προφίλ του μαθητή: συλλογή δεδομένων
Καταγραφή, κωδικοποίηση απαντήσεων    Κείμενα, Η/Υ
7    11η-12η εβδομάδα    Το προφίλ του μαθητή: ανάλυση δεδομένων    Σχεδιάγραμμα, ραβδόγραμμα
Κείμενα, Η/Υ
8    13η εβδομάδα    Το προφίλ του μαθητή: παρουσίαση δεδομένων
Παρουσίαση     Κείμενα, Η/Υ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, θα συνεργαστεί το σχολείο με Μαθηματικούς, γονείς, άτομα σχετικά με την επιστημονική έρευνα ενώ σχεδιάζεται και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με σχετικό θέμα.
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθηματικά και Πληροφορική
8 εβδομάδες (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η γνωριμία των παιδιών με προγράμματα που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με μαθηματικά ή μαθηματικούς υπολογισμούς ή σχεδιασμούς.

Εβδομάδα     Θέμα    Στόχοι-Έννοιες    Υλικά
1    1η -2η εβδομάδα    Το πρόγραμμα Excel
Φύλλο εργασίας, μετρήσεις: εισαγωγή    Κείμενα, Η/Υ
2    3η - 4η εβδομάδα:    Το πρόγραμμα Excel
Φύλλο εργασίας, μετρήσεις: εφαρμογή.    Κείμενα, Η/Υ
3    5η-6η εβδομάδα    Η Γλώσσα LOGO
Βασικές Έννοιες: εισαγωγή    Κείμενα, Η/Υ
4    7η-8η εβδομάδα    Η Γλώσσα LOGO
Βασικές Έννοιες: εφαρμογή    Κείμενα, Η/Υ

Θα επισκεφτούν το σχολείο ειδικοί των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γονείς, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να δουν από κοντά ορισμένες εφαρμογές των προγραμμάτων αυτών και τη χρησιμότητά τους. Έμφαση θα δοθεί σε δραστηριότητες και λειτουργίες του προγράμματος που περιλαμβάνουν άθροισμα (SUM), υπόθεση (IF), καταμέτρηση (COUNTIF) καθώς και άλλες που περιλαμβάνονται ή συνδυάζονται με κεφάλαια του Αναλυτικού Προγράμματος τόσο των Μαθηματικών όσο και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Προγραμματίζονται σχετικές επισκέψεις σε χώρους που περιλαμβάνουν εργαστήρια πληροφορικής, όπως γραφεία, εταιρείες, υπηρεσίες, σχολεία διαφόρων βαθμίδων.

Τα παιδιά θα κληθούν να προτείνουν, να οργανώσουν ή να σχεδιάσουν μια εφαρμογή των προγραμμάτων που θα μπορούσε να τους χρησιμεύσει στο σχολείο ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά τους. Μια πρώτη προσέγγιση ίσως να γίνει και σε συνδυασμό με την προηγούμενη ενότητα, στα πλαίσια της οργάνωσης, επεξεργασίας αλλά και ανάλυσης των αποτελεσμάτων των μαθητών.

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθηματικά και Οικονομικά
4 εβδομάδες (Μάρτιος)

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές βασικές οικονομικές - μαθηματικές έννοιες και να δουν κάποιες απλές εφαρμογές τους.

Εβδομάδα     Θέμα    Στόχοι-Έννοιες    Υλικά
1    1η εβδομάδα    Βασικές οικονομικές Έννοιες
Νόμισμα, φόρος, ΦΠΑ     Κείμενα, Η/Υ
2    2η εβδομάδα:    Εργασία & ανεργία
Φύλλο εργασίας, μετρήσεις: εφαρμογή.    Κείμενα, Η/Υ
3    3η- 4η εβδομάδα    Γνωριμία με έννοιες όπως έσοδα & έξοδα.    «Επίσκεψη» σε χώρους όπως το κυλικείο του σχολείο    Κείμενα, Η/Υ

Περιλαμβάνονται επισκέψεις από γονείς, οικονομολόγους. Οι επισκέψεις στο κυλικείο ή στο γραφείο της διεύθυνσης έχουν στόχο να εξοικειώσουν τα παιδιά με την έννοια του ισολογισμού, έσοδα και έξοδα και να συμμετέχουν σε συζήτηση ώστε να μπορέσουν να γίνουν ιδέες και λύσεις. Ενδεχομένως, επιτρέποντος του χρόνου να ασχοληθούν και με το πώς να «προωθήσουν – διαφημίσουν» το κυλικείο του σχολείου.

Βασικές δεξιότητες και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Excel ίσως να μπορέσουν να εφαρμοστούν και εδώ

Μια αναφορά, με τη μορφή έκθεσης γύρω από τα οικονομικά ζητήματα που συζητήθηκαν στα πλαίσια των συναντήσεων θα αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της ενότητας .
4Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μαθηματικά – Φυσικές Επιστήμες - Περιβάλλον
6 εβδομάδες(Απρίλιος – Μάιος)

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η γνωριμία με τις βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών καθώς και της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και της Οικολογίας. Τα παιδιά θα ενημερωθούν για οικολογικά θέματα καθώς και για έννοιες που ποσοτικοποιόυνται, όπως δασική έκταση, τόνοι απορριμμάτων, κατανάλωση ρεύματος, ώστε να «μετρήσουν» τα οικολογικά προβλήματα.

Εβδομάδα     Θέμα    Στόχοι-Έννοιες    Υλικά
1    1η-2η εβδομάδα    Γνωριμία με έννοιες των Φυσικών της καθημερινής
ζωής και με τις μονάδες μέτρησής τους    Όγκος, μάζα, ενέργεια, δύναμη κλπ    Κείμενα, Η/Υ
2    3η εβδομάδα    Τα φυτά, τα ζώα, οι τροφικές αλυσίδες –το οικοσύστημα
Ποσότητες μέτρησης – δείκτες μόλυνσης    Κείμενα, Η/Υ
3    4η εβδομάδα    Δάση    Ποσότητες μέτρησης – δείκτες μόλυνσης    Κείμενα, Η/Υ
4    5η εβδομάδα    Θάλασσα    Ποσότητες μέτρησης – δείκτες μόλυνσης    Κείμενα, Η/Υ
5    6η εβδομάδα    Το ενεργειακό πρόβλημα
Ποσότητες μέτρησης – Δείκτες    Κείμενα, Η/Υ


Όπως και στις προηγούμενες έτσι και σ’ αυτή την ενότητα , θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε χώρους με οικολογικό –περιβαλλοντικό ενδιαφέρον όπως είναι το ενυδρείο ή το πάρκο Ροδίνι.

Ως μορφή αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο σχεδιασμός, μιας «οικολογικής αυλής» του σχολείου. Αυτό μπορεί να γίνει και σε συνδυασμό με την επόμενη ενότητα.5Η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Μαθηματικά και Εικαστικά
4 εβδομάδες (Μάιος)

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητα είναι να μάθουν να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν τα παιδιά γεωμετρικά σχήματα σε έργα τέχνης ή σχέδια γενικότερα και να τα εφαρμόζουν.

Εβδομάδα     Θέμα    Στόχοι-Έννοιες    Υλικά
1
1η εβδομάδα:         Τα σχήματα στα έργα τέχνης     Εντοπισμός σχημάτων σε έργα τέχνης, σχέσεις σημασία    Κείμενα, Η/Υ
2
2η εβδομάδα    Η μωσαϊκή τέχνη    Σχεδιασμός έργων τέχνης    Κείμενα, Η/Υ
3
3η -4η εβδομάδα    Ο σχεδιασμός του σχολείου μας    Κλίμακα    Κείμενα, Η/Υ

Προγραμματίζονται επισκέψεις σε χώρους όπως η Δημοτική Πινακοθήκη και οι συναντήσεις με αρμόδια άτομα όπως καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες.

Οι δραστηριότητες μπορούν να εμπλουτιστούν με άλλες όπως για παράδειγμα το «ταγκράμ» των Κινέζων.

ΠΗΓΕΣ:

1)    ΥΠΕΔΒΘ, (2000). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Αθήνα.
2)    Εξαρχάκος, (1998). Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
3)    Τουμάσης Μ. & Αρβανίτης Τ., (2008). Διδασκαλία Μαθηματικών με τη Χρήση Η/Υ. Σαβάλλας: Αθήνα.
4)    Τουμάσης Μ., (1999). Πώς να Ενεργοποιήσουμε τα Παιδιά στο Μάθημα των Μαθηματικών. Κωστόγιαννος: Αθήνα.
5)    Εξαρχάκος, Θ., (1991). Εισαγωγή στα Μαθηματικά. Τόμος Α’. Αθανασόπουλος-Παπαδάμης & ΣΙΑ: Αθήνα.
6)    Van der Walle, J., (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια Εξελικτική Διαδικασία. Μετάφραση: Αλεξανδροπούλου, Α. & Κομπορόζος, Β. ΤΥΠΟΘΗΤΩ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ: Αθήνα.
7)    Streefland, L., (Εκδ.), (2000). Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μετάφραση: Κολέζα, Ε., Leader Books: Αθήνα.
8)    Φιλλίπου, Γ. & Χρίστου, Κ., (2004). Διδακτική των Μαθηματικών. ΤΥΠΟΘΗΤΩ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ: Αθήνα.
9)    Βάινας, Κ., (2000). Ανάλυση της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα. Γρηγόρης: Αθήνα.   
10)    Κοτοπούλης, Θ., (2011). Διδακτική των Μαθηματικών. Γρηγόρης: Αθήνα.